PRAVILA KORIŠTANJA

Opći Uvjeti poslovanja

PRIHVAĆANJE NARUDŽBI
Obrt Outdoor Mania nema nikakvih obveza prema narudžbi, osim ako je istu zaprimio u pisanom obliku. Obrt može, prema vlastitom izboru, odbiti narudžbu čak i nakon pregovora obavljenim sa potencijalnim kupcem/korisnikom usluga .

CIJENA
Cijene su izražene u kunama i EUR (informativno) s uključenim porezom, osim ako nije izričito drugačije navedeno od strane predstavnika Outdoor Manie.
Ako je potrebno PDV će biti plaćen prema važećoj stopi navedenoj u dodatku sa navedenim cijenama.

ISPORUKA
Svi rokovi korištenja usluga unaprijed moraju bit dogovoreni i definirani. Korisnik usluge potvrđuje da je biciklu pogledao, da je ona u ispravnom stanju, da isti zna voziti navedenu biciklu i koristiti se njome, te da sa istom uvpravlja i vozi na vlasnitu odgovornost. Pregled bicikle te potvrdu o upravljanju na vlastitu odgovornost korisnik potvrđuje svojim potpisom na „Dostavnici“ Ukoliko korisnik preuzme biciklu a ne potpiše „dostavnicu“ smatrati će se da je samim preuzimanjem bicikle istu pregledao te potvrdio upravljanje istom na vlastitu odgovornost.
Korisnik usluge je OBAVEZAN koristiti zaštitnu kacigu prilikom vožnje bicikala!!!!
U određenim uvijetima najma Outdoor Mania može zatražiti korisnika novčani polog kao osiguranje bicikla od štete te će mu isti biti vraćen prilikom povrata ispravnih bicikala.

Outdoor Mania obvezuje se dostaviti bicikle na raspolaganje korisniku na unaprijed dogovoreno mjesto korištenja.

UVJETI PLAĆANJA
Rok plaćanja je prilikom preuzimanja bicikla i druge opreme na korištenje. Iznimno plaćanjeme može biti najkasnije prilikom vraćanja bicikle i druge opreme. Prilikom vraćanja bicikle i druge opreme, korisnik i predstavnik obrta će zajedno pogledati korištenu opremu. U slučaju utvrđenja kvara, savijanja ili loma, korisnik se obvezuje namiriti obrtu redovnu tržišnu cijenu za dio koji se
treba zamjeniti ili popraviti.

OŠTEĆENJA OPREME

Ukoliko se neopreznim korištenjem bicikala iste izgrebu Outdoor Mania ima pravo povećati cijenu najma za 100%.
Sve veće kvarove na biciklu i opremi uzrokovane nestručnim i neopreznim upravljanjem korisnik je dužan podmiriti sukladno cijeniku glavnog zastupnika u RH.
Prilikom najma torbe s opremom korisnik je dužan sadržaj torbe vratiti u prvobitnom stanju.Ukoliko je zračnica upotrebljena staru zračnicu OBAVEZNO ostaviti u torbi.U suprotnome najam torbe se uvećava za 100 %.

POLOG

Za bicikle čija tržišna vrijednost prelazi 3000kn Outdoor Mania može zatražiti polog osiguranja od minimalno 10% tržišne vrijednosti nove bicikle.Isti polog biti će vraćen ukoliko korisnik vrati ispravnu i neoštećenu biciklu.
Korisnik može biti oslobođen plaćanja pologa uz uslugu praćenja licenciranog bike vodiča od strane Outdoor Manie.

PRIDRŽAJ PRAVA VLASNIŠTVA
Outdoor Mania zadržava apsolutno pravo vlasništva nad biciklama i opremom danom na korištenje. Ukoliko korisnik ne vrati po isteku korištenja biciklu, isti odgovara vlasniku obrta za štetu u visini nabavne vrijednosti iste takve bicikle istih karakteristika u Republici Hrvatskoj.

JAMSTVA I OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Outdoor Mania jamči da su isporučene bicikle u skladu sa njihovim tehničkim specifikacijama te da nemaju greške u funkcioniranju.

1.
PRIHVAĆANJE OVIH OPĆIH UVJETA
S izvršenom narudžbom od strane kupca, smatra se da je isti prihvatio ove Opće Uvjete poslovanja.

CJELOKUPNI DOGOVOR
Ovi opći uvjeti predstavljaju cjelokupni sporazum između kupca/korisnika i Ales Hrvatin te zamjenjuju sve prethodne predmetne sporazume i dogovore, vezane na predmet poslovanja.